ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται στη λίστα με τους κορυφαίους 20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το ΕΚΕΤΑ περιλαμβάνει πέντε (5) ινστιτούτα:

 • το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
 • το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
 • το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
 • το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
 • το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)

τα οποία έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ

Στο έργο ERICA το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών  (ΙΜΕΤ).

Το ΙΜΕΤ είναι ένας πρωτοπόρος, διεθνώς αναγνωρισμένος και καταξιωμένος φορέας έρευνας στην Ελλάδα.Από την ίδρυση του έως σήμερα προσφέρει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και υψηλού επιπέδου τεχνικές υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών.

Έχει αναγνωριστεί ως κέντρο αριστείας σε πολλούς τομείς των Μεταφορών και είναι πλέον ένα αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στις Μεταφορές σε όλη την  Ευρώπη.

Αποστολή του είναι η παραγωγή εξειδικευμένης γνώσης και ερευνητικών αποτελεσμάτων που δύναται να εφαρμοστούν στην πράξη προκειμένου να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και πολιτικής σε κάθε πεδίο που αφορά τις μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕΤ συνεργάζεται με εθνικούς, τοπικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, καθώς επίσης και με πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα, και εκπροσωπεί  την Ελλάδα σε διάφορα επιστημονικά fora.

Συγκεκριμένα το εργαστήριο Ευφυούς Βιώσιμης Κινητικότητας του ΙΜΕΤ ασχολείται με θέματα σχεδιασμού, μελέτης, διαχείρισης, και λειτουργίας χερσαίων συστημάτων μεταφορών από την πλευρά των υποδομών, δικτύων, κυκλοφορίας και μεταφορικού έργου.

Ενδεικτικά αντικείμενά του περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) στις περιοχές αρμοδιότητας του εργαστηρίου
 • Συλλογή, συντήρηση και διαχείριση κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για την προσομοίωση, μαθηματική αναπαράσταση και ανάλυση των μεταφορικών συστημάτων
 • Θέματα βιώσιμης κινητικότητας και διαμόρφωσης Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας
 • Πρόβλεψη και διαχείριση της ζήτησης για μετακινήσεις με όλα τα μέσα
 • Εκτίμηση χωρητικότητας και διαθεσιμότητας των υποδομών για την κάλυψη της ζήτησης – Σχεδιασμός δικτύων μεταφορικών υποδομών
 • Ευφυείς και διατροπικές, εμπορευματικές μεταφορές και Logistics (με όλα τα μέσα οδικά / σιδηροδρομικά / θαλάσσια / εναέρια)
 • Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας χερσαίων συστημάτων Μεταφορών
 • Διαμόρφωση πολιτικής Μεταφορών στις περιοχές αρμοδιότητας του εργαστηρίου
 • Ανάπτυξη και προώθηση της διαδικασίας Σχεδιασμού των Μεταφορών σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο
 • Αξιολόγηση μέσω δεικτών (KPIs) της λειτουργίας συστημάτων Μεταφορών τόσο σαν συνολικό σύστημα όσο και σαν υποσυστήματα (ανά μεταφορικό μέσο)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ERICA

 • Υποδομές Internet of Things (IoT), που αποτελούνται από ανιχνευτές Bluetooth, μετρητές κυκλοφορίας, οθόνες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες και διασυνδεδεμένα οχήματα, και από τις οποίες συλλέγει δεδομένα το ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ.
 • Το Κέντρο παρακολούθησης της κυκλοφορίας, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις ΕΚΕΤΑ, με προηγμένα εργαλεία απεικόνισης και εκτίμησης δεικτών (πίνακας ελέγχου κινητικότητας).
 • Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης (Mobithess) και το Κέντρο Κινητικότητας Καλαμαριάς το οποίο σχεδίασε, ανέπτυξε και τώρα φιλοξενεί το ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ.
 • Την πλατφόρμα κινητικότητας EasyTrip που ενημερώνει τους χρήστες του σχετικά με την υπάρχουσες επιλογές για τη μετακίνησή τους στη διασυνοριακή περιοχή Βόρειας Ελλάδας και Βουλγαρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
 • Την ανοιχτή πύλη δεδομένων που παρέχει συγκεντρωτικά δεδομένα κινητικότητας για τη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα δεδομένων.
 • Μεγάλες υποδομές για επεξεργασία, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων πολλαπλών πηγών σε πραγματικό χρόνο.
 • Web grabbers για τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με την δραστηριότητα από τα κοινωνικά δίκτυα.
 • Εργαστήριο μοντελοποίησης των μεταφορών με αποκλειστικό λογισμικό για μοντελοποίηση 4 βημάτων, στατική και δυναμική προσομοίωση της κυκλοφορίας και προσομοίωση της κυκλοφορίας σε μικροσκοπικό επίπεδο.
 • Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και συμπληρωματικά εργαλεία ανάπτυξης αλγορίθμων (SPSS, R, MATLAB, ESRI-GIS).
Ελληνικά